|

คัดเลือกตัว‏เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษา

สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารชมกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 23 / 4 / 2554
กำหนดหมดเขต รับสมัคร //
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ สมัครโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เบอร์โทร โทร.02-354-5529 โทรสาร.02-354-5460 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หลักเกณฑ์และงบประมาณการคัดเลือกนักกีฬาเทควันโด

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษา

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2554

ณ  อาคารชมกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

……………………………………………….

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 ด้านการศึกษา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

1.1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553  หรือเทียบเท่า

และจะต้องเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554

1.1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2553 และจะต้องเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554

1.1.3 เป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3  ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย /

สถาบันที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา 2554

1.1.4 มีสัญชาติไทย

1.1.5 อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554)

 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

2.1 ได้ลำดับที่ 1-3 ในรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

2.1.1 กีฬาแห่งชาติ

2.1.2 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

2.1.3 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

2.1.4 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

2.1.5 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย

2.2 รายการอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้เข้าร่วมการคัดเลือก

3. ประเภทที่จะทำการคัดเลือก

3.1 ประเภทชาย

1. น้ำหนักไม่เกิน 54 ก.ก.

2. น้ำหนักมากกว่า 54 ก.ก. แต่ไม่เกิน 58 ก.ก.

3. น้ำหนักมากกว่า 58 ก.ก. แต่ไม่เกิน 63 ก.ก.

4. น้ำหนักมากกว่า63 ก.ก. แต่ไม่เกิน 68 ก.ก.

5. น้ำหนักมากกว่า 68 ก.ก. แต่ไม่เกิน 74 ก.ก.

6. น้ำหนักมากกว่า 74 ก.ก. แต่ไม่เกิน 80 ก.ก.

7. น้ำหนักมากกว่า 80 ก.ก. แต่ไม่เกิน 87 ก.ก.

8. น้ำหนักมากกว่า 87 ก.ก. ขึ้นไป

3.2 ประเภทหญิง

1. น้ำหนักไม่เกิน 46 ก.ก.

2. น้ำหนักมากกว่า 46 ก.ก.แต่ไม่เกิน 49 ก.ก.

3. น้ำหนักมากกว่า 49 ก.ก. แต่ไม่เกิน 53 ก.ก.

4. น้ำหนักมากกว่า 53 ก.ก. แต่ไม่เกิน 57 ก.ก.

5. น้ำหนักมากกว่า 57 ก.ก. แต่ไม่เกิน 62 ก.ก.

6. น้ำหนักมากกว่า 62 ก.ก. แต่ไม่เกิน 67 ก.ก.

7. น้ำหนักมากกว่า 67 ก.ก. แต่ไม่เกิน 73 ก.ก.

8. น้ำหนักมากกว่า 73 ก.ก. ขึ้นไป

 

4. กำหนดการคัดเลือก

วันที่ 23-24 เมษายน 2554  ตั้งแต่ เวลา 9.00-18.00 น.

ณ อาคารชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

5. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

5.1 สมัครผ่านสถาบันการศึกษา

5.2 คณะกรรมการเชิญเข้าร่วมคัดเลือก

5.3 ฝ่ายธุรการ ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประจำโครงการฯ)

โทร. 081-4524531

5.4 สมัครโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

(สกอ.)โทร.02-354-5529 โทรสาร.02-354-5460 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2554

 

6. การคัดเลือก

คณะกรรมการฯ จะทำการคัดเลือกนักกีฬาที่ดีที่สุดแต่ละประเภท จำนวนไม่เกิน 32 คน ดังนี้ประเภทต่อสู้ จำนวน 24 คน จาก 16 รุ่น โดยแต่ละรุ่นจะเลือกนักกีฬา 1-2 คน ทั้งชายและหญิง และประเภทท่ารำ จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ นักกีฬาจะต้องสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกในรุ่นที่นักกีฬาได้ลำดับที่ 1-3 (ตามข้อ 2) มหาวิทยาลัย/สถาบันสามารถ     ส่งนักกีฬาที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เข้าร่วมการคัดเลือกได้ไม่จำกัดจำนวนในแต่ละรุ่น

Similar Posts

ใส่ความเห็น